White zipper with metallic blue coil

$2.35$11.75

White zipper with metallic blue coil – size #5