White zipper with metallic blue coil

$1.25$6.25

White zipper with metallic blue coil – size #5